Europese regels bepalen dat werknemers uit Europese Economische Ruimte (EER) in Nederland kunnen werken. De EER bestaat uit alle landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Voor werknemers uit de landen van de EER geldt een vrij verkeer. Deze groep kan zonder vergunning in Nederland komen werken. Werknemers van landen buiten de EER hebben wel een vergunning nodig.

Voor werknemers uit Kroatië geldt dat zij niet mogen werken in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning. Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU.

Inzet van buitenlandse werknemers: voordelen

Voor Nederland heeft het voordelen dat werknemers uit het buitenland kunnen worden gehaald:

  • Buitenlandse werknemers vullen de tekorten aan arbeidskrachten aan.
  • Sommige buitenlandse werknemers hebben expertise die niet of niet voldoende in Nederland aanwezig is. Voor hen gelden aparte regelingen, zoals de kennismigrantenregeling en regelingen voor sporters en artiesten.

Kennismigrantenregeling

Kennismigranten, zoals talentvolle architecten en wetenschappelijk onderzoekers, kunnen bijdragen aan de Nederlandse economie. Daarom gelden voor deze groep soepelere toelatingsregels. Zo hebben kennismigranten bijvoorbeeld geen tewerkstellingsvergunning nodig.  Wel moet de werkgever die kennismigranten naar Nederland haalt, aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hoogopgeleide werknemers

Hoogopgeleide werknemers kunnen onder voorwaarden een jaar lang in Nederland zelf zoeken naar werk als kennismigrant of in Nederland een innovatief bedrijf starten. De voorwaarden staan in de Regeling hoogopgeleiden en ‘zoekjaar afgestudeerde’.

Nieuwe wettelijke regels

De overheid wil voorkomen dat werknemers Nederland vermijden vanwege te strenge of ingewikkelde procedures. Daarom heeft de overheid de toelatingsregels vereenvoudigd. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:

  • De procedure voor het inreisvisum en de procedure voor een reguliere verblijfsvergunning is samengevoegd. Mensen die in Nederland willen wonen, hebben nog maar met 1 procedure te maken: de Toegangs- en Verblijfsprocedure (TEV-procedure). Dit staat in de Wet modern migratiebeleid. De wet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en geldt sinds 1 juni 2013.
  • Bedrijven en organisaties die geregeld buitenlandse werknemers aantrekken, kunnen worden aangemerkt als ‘erkend referent’. Voor erkende referenten hanteert de IND snellere procedures.

Seizoenswerkers

Werkgevers van seizoenswerkers van buiten de EU krijgen een tewerkstellingsvergunning als de seizoenwerker minimaal 14 weken niet in Nederland heeft gewerkt. Seizoenarbeid komt veel voor in de land- en tuinbouw.

Inzet van buitenlandse werknemers: nadelen

De komst van buitenlandse werknemers heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie voor Nederlandse krachten, of misbruik van buitenlandse werknemers.

Oneerlijke concurrentie en verdringing

Buitenlandse werknemers zijn vaak goedkoper dan Nederlandse krachten. Dat kan leiden tot concurrentievervalsing. Nederlandse werknemers kunnen hierdoor hun baan verliezen. Ook zelfstandig ondernemers uit het buitenland werken vaak tegen lagere tarieven dan hun collega’s uit Nederland.

Misbruik van buitenlandse werknemers

Een klein deel van de werkgevers maakt misbruik van buitenlandse werknemers.
Enkele voorbeelden van misbruik door werkgevers zijn:

  • buitenlandse werknemers een lager loon dan het wettelijk minimumloon uitbetalen;
  • zich niet aan de cao’s houden;
  • geen premies voor werknemersverzekeringen betalen.

Relatief veel buitenlandse werknemers werken illegaal in sectoren als de tuinbouw, horeca en bouw. Dit blijkt uit controles van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanpak van illegale arbeid

In de strijd tegen de illegale arbeid heeft de overheid de boetes en de pakkans verhoogd. Daarnaast zijn de gerechtelijke procedures vereenvoudigd. De belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de illegale arbeid zijn:

Hogere boetes

Een particulier die een illegale buitenlandse werknemer in dienst neemt, loopt het risico op een boete van € 4.000. Een bedrijf dat een illegale buitenlandse werknemer in dienst neemt, loopt het risico op een boete van € 8.000. Als de arbeidsinspectie binnen 24 maanden weer een overtreding vaststelt, wordt die boete anderhalf keer zo hoog. De Inspectie SZW kan boetes geven zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

Aansprakelijk stellen

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen aansprakelijk worden gesteld als de uitzendkracht minder dan het minimumloon ontvangt. De uitzendkracht kan achteraf alsnog aanvulling van zijn loon eisen tot het minimumloon.

Tegengaan misbruik en fraude

Het kabinet neemt maatregelen tegen misbruik en fraude van de kennismigrantenregeling. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan bijvoorbeeld een aanvraag voor een verblijfsvergunning weigeren, als het salaris onevenredig hoog is voor de functie.

Daarnaast wil de overheid de boete voor bedrijven die herhaaldelijk de wet overtreden, fors verhogen. Bij herhaalde overtreding kunnen straks bedrijven worden stilgelegd. Dit staat in de Wet ‘Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving’. De wet is op 1 januari 2013 ingegaan.
Ook wordt onderzocht of het UWV werkgevers vergunningen kan weigeren als hun bedrijven de wet blijven overtreden.

Delen:
Geplaatst in:
Europa werknemersx

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.